Loading
Loading
STABILIZACJA OSUWISK
STABILIZACJA OSUWISK

STABILIZACJA
OSUWISK

Stabilizacja osuwisk to szereg działań podejmowanych w celu zminimalizowania ryzyka utraty stateczności skarp i zboczy lub zmniejszenia strat spowodowanych ruchami osuwiskowymi które wystąpiły przed zabezpieczeniem.

Utrata stateczności, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych, następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż powierzchni poślizgu.

Działania mające na celu zabezpieczenie osuwisk powinny eliminować przyczyny wywołujące zagrożenie powstania ruchów osuwiskowych.

Główną przyczyną powstania osuwiska jest działanie wody. Stąd też we wszystkich rozwiązaniach uporządkowanie stosunków wodnych na terenie potencjalnego osuwiska oraz do niego przyległym jest niezbędne.

Na ogół zabieg ten wykonuje się stosując system drenaży francuskich który należy uzupełnić o roboty konstrukcyjne. Wśród tych robót w celu stabilizacji osuwiska wykonuje się m.in.:

 • palisady z pali CFA
 • gwoździowanie skarp
 • przypory z kolumn DSM
 • przypory dociążające z koszy siatkowo-kamiennych
 • konstrukcje oporowe z kotwami gruntowymi

ZABEZPIECZENIE
SKARP I ZBOCZY

Działania mające na celu zabezpieczenie skarp i zboczy powinny eliminować przyczyny wywołujące zagrożenie powstania ruchów masowych ziemi.
Główną przyczyną osuwania się skarp i zboczy jest działanie wody. Stąd też we wszystkich rozwiązaniach uporządkowanie stosunków wodnych na terenie potencjalnego osuwiska oraz do niego przyległym jest niezbędne. Na ogół zabieg ten wykonuje się stosując system drenaży francuskich który należy uzupełnić o roboty konstrukcyjne. Wśród tych robót w celu zabezpieczenia skarp i zboczy wykonuje się m.in.:

 • palisady z pali CFA
 • gwoździowanie skarp
 • przypory z kolumn DSM
 • przypory dociążające z koszy siatkowo-kamiennych
 • konstrukcje oporowe z kotwami gruntowymi


WZMOCNIENIE SŁABYCH GRUNTÓW

W budownictwie komunikacyjnym oraz przy wykonywaniu wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych realizujemy roboty mające na celu wzmocnienie istniejącego podłoża pod nasypami lub obiektami nowobudowanymi. W przypadku konieczności wykonania głębokich wzmocnień stosujemy następujące metody wzmocnienia gruntu:

 • pale wiercone świdrem ciągłym (CFA),
 • pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP),
 • kolumny przemieszczeniowe (VIBRO), f
 • kolumny formowane metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM),

DLACZEGO ZABEZPIECZENIE OSUWISKA
WARTO POWIERZYĆ FIRMIE REMOST?


Nasza firma od lat z sukcesami realizuje zlecenia projektowe oraz roboty geotechniczne, których celem jest zabezpieczenie skarp i osuwisk. W zależności do specyfiki oraz skali problemu sięgamy po różnorodne rozwiązania, wykonując tym samym pełen zakres prac. Od robót ziemnych, przez prace wiertniczo-iniekcyjne, działania na rzecz uregulowania stosunków wodnych na zagrożonym terenie, aż po roboty żelbetowe, prace brukarskie i wykończeniowe.

Wszystkie zadania wykonujemy z użyciem własnych maszyn i urządzeń oraz wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Nasi eksperci oferują kompleksową pomoc w zakresie identyfikacji źródła zagrożenia oraz doboru optymalnych systemów gwarantujących jak najlepsze zabezpieczenie skarp i zboczy.